Sikkerhet

Proxycom tilbyr bistand innen data- og informasjonssikkerhet. Vi er behjelpelige med rådgivning og planlegging av sikkerhetsløsninger, og bistår med opplæring av personell som skal stå for den daglige systemdriften. Vi realiserer løsninger, bistår med konfigurasjon og drift, og utfører teknisk sikkerhetstesting.

Proxycom tilbyr rådgivning og bistand i forbindelse med brannmurer, virtuelle private nett (VPN), inntrengningsdeteksjonssystemer (IDS) og sterk autentisering. Vi har bred erfaring innen disse områdene, og har realisert løsninger basert på en rekke ulike produkter og systemer.

I mange datasystemer er fokus lagt på funksjonalitet fremfor sikkerhet. Sikkerhet vil i enkelte tilfelle begrense brukernes frihet. Utfordringen er å finne den rette balansen mellom sikkerhet og brukervennlighet, sett i forhold til trusselbildet. Rutiner og systemer må fortløpende vurderes opp mot et alltid endrende trusselbilde. Dette stiller store krav til faglig oppdaterthet og innsikt.

Trusselbildet er alltid i endring og man kontinuerlig må vurdere hvordan nye trusselbilder påvirker bedriftens nåsituasjon, bl.a.:

  • Hvilken informasjon av tjenester lekker ut av nettverket? 
  • Finnes det varslingssystemer som fanger opp ureglementert trafikk (innbrudd) på nettet og rapporterer dette til sikkerhetssjefen? 
  • Finnes det rutiner for hvilke tiltak som skal iverksettes ved et eventuelt innbrudd?

Sikkerhet er aldri sterkere enn det svakeste leddet. Det er derfor viktig å sikre seg på alle områder.