Kvalitetssikring

Proxycom har som målsetning kvalitetssikring i alle ledd. Våre kunder og samarbeidspartner skal alltid få levert riktig kvalitet fra oss, og kvalitetssikring skal være integrert i alle faser av våre IT-prosjekter. Proxycom tilbyr rådgivning og bistand til kvalitetssikring i IT-prosjekter. Dette dekker gjennomgang og evaluering av prosjektresultater, eller støtte til kvalitetsstyring i de enkelte prosjektfaser. De vanligste metodene som vi benytter for kvalitetssikring er:

Forfatter-leser-runder: Denne metoden er en enkel og effektiv metode for å sikre kvaliteten fortløpende. Metoden skal hindre feil, misforståelser eller upraktiske løsninger så tidlig som mulig i prosjekter, og kan benyttes på alle dokumenter og programkode som produseres ved utvikling og vedlikehold av IT-systemer.

Dokumentmaler: Proxycom har utarbeidet maler for innhold av viktig dokumenter i IT-prosjekter. Malene +dekker kontrakt, forstudie, kravspesifikasjon, prosjekthåndbok, systemdokumentasjon, etc.

Programmeringsstandarder: Det er utarbeidet standarder for navngivning, struktur og dokumentasjon for flere av de vanligste programmeringsspråkene.

Inspeksjoner: Inspeksjoner utføres på delresultater innen en fase, og utføres av et team som består av leder, forfatter og brukere. Inspeksjoner skal gå ned i alle detaljer, men de bør ikke ta mer en to timer. I motsatt fall bør de deles opp.

Formelle fasevurderinger: En fasedelt utviklingsplan virker først tilfredsstillende når overgangen fra en fase til den neste markeres ved en formell godkjenning av resultatene. Dette gjøres vanligvis av prosjektets styringskomité. I en fasevurdering skal det tas stilling til de resultater som er oppnådd, samtidig som planene for det videre arbeid vurderes. Det er utarbeidet sjekklister over hvilke punkter som skal vurderes for de enkelte faser.

Prosjektoppfølging via Web: Kvaliteten på rapporteringsrutinene er meget god, fordi våre kunder får tilgang til vårt prosjektstyringssystem via Web. Dette gir kundene mulighet til å følge med i fremdriften av sine prosjekter, og de vil til enhver tid ha oversikt over forbrukte timer og kostnader.

Endringskontroll: Krav om endringer vil alltid oppstå i et prosjekt, både fordi brukernes behov endrer seg mens utviklingen pågår, og fordi arbeidet i en fase vil gi innsikt og få konsekvenser for faser som allerede er utført. Proxycom benytter endringsprosedyrer for å vurdere kostnader mot nytteverdi, og versjonskontrollsystemer for at konsistens i modeller og dokumentasjon kan opprettholdes.

Ettervurderinger: En systematisk ettervurdering koster ikke mye, men kan gi mangfold igjen. Basert på forbrukte timer og kostnader kan man få bedre erfaringsdata i forbindelse med planlegging av nye prosjekter, og analyse av problemer underveis vil bidra til forbedring av nye prosjekter.