Prosessforbedring

Proxycom utfører oppdrag innen forbedring av forretningsprosesser. Vi tilbyr rådgivning og støtte til prosjektgrupper. Innføring av IT-systemer krever ofte omstrukturering av eksisterende rutiner, og nye prosesser bør utformes for å oppnå:

 • Fornøyde kunder
 • Økte inntekter
 • Kostnadsreduksjoner
 • Fjerning av feil
 • Fjerning av unødvendige arbeidsoppgaver
 • Tidsbesparelser
 • Bedre kvalitet

Et prosessforbedringsprosjekt vil vanligvis starte med en overordnet kartlegging av eksisterende prosess. Kartleggingen vil bl.a. dekke: omfang, sterke/svake sider og identifisering av ikke-verdiskapende aktiviteter. Basert på kartleggingen utarbeides det ett eller flere forslag til en ny prosess som evalueres før det beste alternativet velges.

Neste trinn består i å utforme:

 • Detaljerte beskrivelser av den nye prosessen
 • Beskrivelse av ny organisering og omfordeling av roller og arbeidsoppgaver
 • Valg av teknologi og IT-støtte for den nye prosessen
 • Beskrivelse av prinsipper for ledelse og oppfølging av den nye prosessen

Etter at disse beskrivelsene er på plass skal den nye prosessen realiseres, teknologi og IT-støtte skal anskaffes, og prosessen skal settes i drift.