TRIUMF

handbokTRIUMF – «TRInnvis UtviklingMetode For programsystemer» er en praktisk metode for moderne systemutvikling. TRIUMF foreligger som en håndbok utgitt av Tapir Forlag (ISBN 82 519-1953-3) og er basert på erfaringer fra mange utviklingsprosjekter. Håndboken er skrevet av Trond Johansen og er beregnet for prosjektledere, systemutviklere, oppdragsgivere, brukere og andre som skal delta i dataprosjekter. Du kan bestille håndboken her.
Ved utforming av TRIUMF er det lagt vekt på at et system skal utvikles trinnvis, kontra at hele systemet utvikles i ett trinn. Dermed kan man tidlig i prosjektet få tilbakemelding fra brukerne om første trinn er praktisk anvendbart. Dersom brukerne ikke er fornøyd, kan man forbedre første trinn. Denne forbedringen vil koste langt mindre enn om man måtte forbedre hele systemet. Ved trinnvis systemutvikling vil man gradvis få en mer detaljert forståelse av omfang, innhold og risiko i prosjektet. Ambisjonsnivået kan også endres i løpet av prosjektet. Det medfører at man kommer frem til et bedre og mer passende system enn det man antok i starten.

Minimalisere risiko
Gjennom hele prosjektet skal det fokuseres på å identifisere og å minimalisere risiko. Ulike typer risiko kan opptre, bl.a. når det gjelder tekniske forhold med systemløsningen, personressurser i prosjektgruppen og organisasjonsrelaterte forhold hos oppdragsgiver. Hurtig identifisering og gjennomføring av tiltak for å minimalisere eller fjerne en risiko vil føre til at man unngår ”skjær i sjøen” som i verste fall kan stoppe et prosjekt.

Dekker flere prosjekttyper
Metoden passer for prosjekter der en prosjektgruppe gjennomfører hele prosjektet. Dette er tilfelle når et system utvikles internt av bedriftens IT-avdeling, eller utvikles eksternt av et konsulentfirma. Metoden dekker også anbudsprosjekter der det er en prosjektgruppe som gjennomfører første del av prosjektet fram til kravspesifikasjonen, og en annen prosjektgruppe utfører resten av prosjektet. Anbudsprosjekter kan gjennomføres i henhold til Statens standardavtale om utvikling av programsystemer og Dataforenings PS2000 kontraktstandard som er tilpasset trinnvis utvikling.  Metoden kan i tillegg til utviklingsprosjekter også benyttes til vedlikeholdsprosjekter.
Utviklingsprosessen er delt i fire faser. I de første fasene legges mest vekt på behovkartlegging og kravspesifisering, mens i de senere faser legges mest vekt på programmering og godkjenning av systemet. Hver fase kan ha en eller flere iterasjoner for utvikling av programmoduler. De mest kompliserte modulene utvikles først for å redusere risikoen i prosjektet tidligst mulig. Fordelen med fase- og iterasjonsoppdeling er at oppdragsgiver og prosjektleder får en god styring av prosjektet og kan eventuelt korrigere gjennomføringen og leveransene. Ved avslutning av hver fase/iterasjon skal det besluttes om prosjektet skal fortsette, om noen leveranser skal korrigeres eller om prosjektet skal avbrytes.

Oppdragsgivers oppgaver
TRIUMF legger vekt på at oppdragsgiver må være aktiv for å oppnå et vellykket prosjekt. Oppdragsgiver skal være bindeleddet mellom prosjektgruppen og bedriften. Oppdragsgiver må bl.a. få avdelingsledere og andre interessenter til å forplikte seg i prosjektet. Prosjektleder må ha aktiv støtte fra  bedriften for å utarbeide prosjektets omfang, mål, kravspesifikasjon o.l. Uten støtte vil det kunne utvikles et system som ikke passer, eller prosjektet stopper opp i mangel på engasjement fra bedriften. Et viktig område for oppdragsgiver er gevinstrealisering. Det er nødvendig at berørte ledere planlegger og realiserer fordeler og gevinster, og at oppdragsgiver følger dette opp.

Enkel å bruke
Et av hovedprinsippene ved utformingen av TRIUMF er at den skal være kortfattet, konkret og lett å finne fram i. Dette er oppnådd ved hjelp av aktivitetsdiagrammer av utviklingsprosessen foran i håndboka som henviser til beskrivelser av hver aktivitet. TRIUMF skiller seg ut fra eksisterende systemutviklingsmetoder som Rational Unified Process(RUP) og Ekstrem Programmering (XP). RUP er meget omfattende, og det kreves tid for å tilpasse RUP til et konkret prosjekt. XP er på den andre siden meget enkel og er bare fokusert på programmeringsfasen. For å benytte XP-metoden i et konkret prosjekt er det ofte behov for å utvide metoden med flere faser.
TRIUMF er basert på at metoden skal være mest mulig klar til bruk ved at den har et nødvendig minimum av aktiviteter og dokumenter som stort sett alltid inngår i et prosjekt. Dokumentmaler er beskrevet for kravspesifikasjon, brukerdokumentasjon, systemdokumentasjon o.l. Håndboka er lettlest, og burde være av interesse for alle som er involvert i utviklingsprosjekter.