Vedlikeholdsavtale med Sosial- og helsedirektoratet

Proxycom har inngått vedlikehold- og supportavtale med Sosial- og helsedirektoratet for IPLOS innsendings- og pseudonymiseringsfunksoner.

Sosial- og helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet har siden 2001 arbeidet med å etablere IPLOS (Individbasert pleie- og omsorgsstatistikk) som et pseudonymt helseregister med hjemmel i lov av 18. mai 2001 nr. 24 om helseregistre og behandling av helseopplysninger (helseregisterloven) § 8 annet ledd. Formålet med IPLOS-registeret er å få bedre kunnskap om tjenestene og de som bruker dem, for å kunne yte bedre tjenester og planlegge den videre utvikling. Registeret skal gi grunnlag for utarbeidelse av nasjonal, regional og lokal pleie- og omsorgsstatistikk, vurdere ressursutnyttelse, kvalitet og effektivitet i tjenesten, gi grunnlag for planlegging og styring samt bidra til økt kunnskap gjennom forskning. Helseregisterloven åpner for opprettelse av pseudonyme helseregistre.

Et pseudonymt register innebærer at registeret er personentydig, dvs. at det er mulig å følge enkeltpersoner over tid uten å kjenne deres identitet. Personentydigheten sikres ved at fødselsnummer erstattes av et pseudonym som genereres på grunnlag av fødselsnummeret. Et sentralt prinsipp for pseudonyme helseregistre er at ingen, verken, databehandler, databehandlingsansvarlig eller den som tildeler pseudonymer, skal kunne få samtidig tilgang til pseudonym, andre opplysninger i registeret og fødselsnummer. Det er derfor et krav at tildeling av pseudonym må skje hos en uavhengig instans, en tiltrodd pseudonym forvalter (TPF). TPF må være uavhengig av databehandleren for registeret og av databehandlingsansvarlig. Proxycom vant i desember 2005 en offentlig anbudskonkurranse om å utvikle et TPF-system for Sosial- og helsedirektoratet.

Den kontrakten Proxycom nå har inngått innebærer at selskapet får ansvaret for å vedlikehold/videreutvikle og support av løsningen.