Skolefruktsystemet benyttes nå av de fleste skoler i Norge

Proxycom har ansvar for drift og videreutvikling av Skolefruktsystemet. Oppdragsgiver er Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker og systemet ble utviklet av Proxycom i 2004.

Systemet er installert på en servermaskin hos Proxycom, og databasen inneholder opplysninger om skolefruktabonnement for grunnskolene i Norge. Om lag 60 % av skoler med klassetrinn 1-7 har en abonnementsordning for Skolefrukt Abonnementet tegnes for 1⁄2 år om gangen, og bestilles i Skolefruktsystemet av elevens foresatte. Elevene får en frisk frukt eller grønnsak hver dag. Abonnementet koster foresatte kroner 2,50 per dag, og subsidieres av det offentlige med kr 1,- per frukt/grønt. Elever i ungdomskoler (skoler med klasse 8-10) og kombinerte skoler (skoler med klasse 1-10) inngår i en statlig finansiert ordning med gratis frukt og grønt. Skolefruktansvarlig på hver skole bestiller gratis frukt til skolen via Skolefruktsystemet.

Hensikten med Skolefruktsystemet er å forenkle og effektivisere arbeidet for skoler, foreldre, leverandører og opplysningskontoret. Systemet medfører at skolefruktleverandører kan få oppdaterte leveranselister til enhver tid og på maskinlesbar form. Opplysningskontoret får støtte til å håndtere økonomiske transaksjoner og får statistikk over geografisk fordeling, klassefordeling og leverandørfordeling. Systemet er webbasert og er utviklet i Microsoft .Net.

Krypteringssystem for Norsk Pasientregister

roxycom utvikler krypteringssystem for Norsk Pasientregister.

Høsten 2008 vant Proxycom en anbudskonkurranse om utvikling av et Krypteringssystem for Norsk Pasientregister(NPR). Systemet har vært i drift siden 2009 og vedlikeholdet utføres av Proxycom.

NPR ble opprettet i mars 1997 og eies av Helse- og omsorgsdepartementet.

Norsk pasientregister er et register for hele spesialisthelsetjenesten som bl.a. skal bidra til medisinsk og helsefaglig forskning, herunder forskning som kan gi viten om helsetjenester, behandlingseffekter, diagnoser, og sykdommers årsaker, utbredelse og forløp og forebyggende tiltak.

Systemet benyttes til å kryptere fødselsnummerne i data som mottas fra sykehusene. De krypterte fødselsnummerne videresendes til NPR der de lagres sammen med medisinske data. De ukrypterte fødselsnummer lagres ikke i NPR.

Vedlikeholdsavtale med Sosial- og helsedirektoratet

Proxycom har inngått vedlikehold- og supportavtale med Sosial- og helsedirektoratet for IPLOS innsendings- og pseudonymiseringsfunksoner.

Sosial- og helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet har siden 2001 arbeidet med å etablere IPLOS (Individbasert pleie- og omsorgsstatistikk) som et pseudonymt helseregister med hjemmel i lov av 18. mai 2001 nr. 24 om helseregistre og behandling av helseopplysninger (helseregisterloven) § 8 annet ledd. Formålet med IPLOS-registeret er å få bedre kunnskap om tjenestene og de som bruker dem, for å kunne yte bedre tjenester og planlegge den videre utvikling. Registeret skal gi grunnlag for utarbeidelse av nasjonal, regional og lokal pleie- og omsorgsstatistikk, vurdere ressursutnyttelse, kvalitet og effektivitet i tjenesten, gi grunnlag for planlegging og styring samt bidra til økt kunnskap gjennom forskning. Helseregisterloven åpner for opprettelse av pseudonyme helseregistre.

Et pseudonymt register innebærer at registeret er personentydig, dvs. at det er mulig å følge enkeltpersoner over tid uten å kjenne deres identitet. Personentydigheten sikres ved at fødselsnummer erstattes av et pseudonym som genereres på grunnlag av fødselsnummeret. Et sentralt prinsipp for pseudonyme helseregistre er at ingen, verken, databehandler, databehandlingsansvarlig eller den som tildeler pseudonymer, skal kunne få samtidig tilgang til pseudonym, andre opplysninger i registeret og fødselsnummer. Det er derfor et krav at tildeling av pseudonym må skje hos en uavhengig instans, en tiltrodd pseudonym forvalter (TPF). TPF må være uavhengig av databehandleren for registeret og av databehandlingsansvarlig. Proxycom vant i desember 2005 en offentlig anbudskonkurranse om å utvikle et TPF-system for Sosial- og helsedirektoratet.

Den kontrakten Proxycom nå har inngått innebærer at selskapet får ansvaret for å vedlikehold/videreutvikle og support av løsningen.

EDS – Elektronisk distribusjonssystem for fakturaer

Proxycom har siden 2006 hatt ansvar for utvikling og vedlikehold av EDS. Oppdragsgiver er Metor AS.

EDS er et programsystem som utfører generering, utsendelse og arkivering av dokumenter. Dokumentene kan være faktura, kredittfaktura, purringer m.m. EDS kan importere xml filer som inneholder datafeltene som skal inngå i dokumentene. For hver type dokument utarbeides en dokumentmal som leser en importfil og redigerer datafeltene til et utskriftsbilde i pdf format. De genererte dokumentene lagres i et fakturahotell. Dokumentene distribueres ved hjelp av forskjellige forsendelsesmetoder, som:

Ekstern utskrift
Intern utskrift
Efaktura
E2B
Epost
EDS har funksjoner for å holde oversikt over kunder, dokumenter, dokumentmaler og hvilke forsendelsesmetoder som benyttes. Systemet er web basert og kan benyttes av Metors saksbehandlere, kundenes saksbehandlere og av sluttkunder.

EDS kan også benyttes til andre typer utsendelser som tilbud, ordrebekreftelser, kampanjemateriell etc.

EDS har vært i daglig drift siden 2008 og er i bruk mot mange kunder i Norge, Sverige og Finland. Systemet er webbasert og utviklet i Microsoft .Net.

Pseudonymiseringssystem for IPLOS registeret